چشمهایی که در اتاق تاریک می بینند!..

 

در اتاق تاریک که وارد شدی بجای لعنت بر کسی، شمعی روشن کن.

همگی اذعان داریم که فضای جامعهء ما دچار تشتت و فرهنگ زدگیه. همگی بیشتر نصحیت میکنیم، ولی وقتی بعمل میرسیم یادمون میره چی میگفتیم. این درحالی که امام جعفر صادق (ع) میفرمایند:

مردم را به سوی خدا دعوت کنید به غیر از طریق زبان.

یا در جای دیگر بیت معروفی است که میگه:

بعمل کار برآید به سخندانی نیست.

و همچنین:

دوصد گفتار، چون نیم کردار نیست.

خدا کنه نوشتن بنده هم مانند روشن کردن یک شعمع ولو خیلی کوچک در یک اطاق تاریک باشه.