لیست اسامی دانشجویان جهت ارائه تحقیق و سخنوری

بدینوسیله اسامی دانشجویان محترمی که در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ارائه دارند به شرح زیرین و همچنین جهت استحضار عزیزان لیستهای ارائه تحقیق و سخنوری تقدیم حضور میگردد.

روز چهارشنبه 13931003

1/ درس مراسم و تشریفات استاد پاکروان: آقایان ملکی، میرواحدی، رحیم پور، روحی پور، غدیری، عزتیان، آقائی، گنجی، چوبداری، احیایی و کمالی و خانمها پیرایش و معنوی

روز پنجشنبه مورخ 13931004

1/ درس کاربرد وسایل سمعی و بصری استاد شیخ زاده: آقایان رضا احیایی، چوبداری، میرواحدی و خانم پیرایش.

نکته: مقرر شد فقط یک برگ از خلاصه تحقیق افرادی که قبلا ارائه داشته اند روز پنجشنبه مورخ مزبور به اینجانب تحویل نمایند. عنایت بفرمایید فقط یک برگ ( چون بایستی از این خلاصه ها امتحان بدهیم).

2/درس اصول سخنوری استاد عابدی: آقایان نوظهور، تفرشی، مرادی. ضمنا آقای آقایی و همچنین خانم معنوی بعنوان رزرو در صورت تعیین میگردد. 

لیست اسامی سخنوری

لیست اسامی تحقیق وسایل سمعی و بصری