مزایا و معایب شبکه های اجتماعی

باسلام و احترام/

تحقیق آقای تورج گنجی با موضوع مزایا و معایب شبکه های اجتماعی از درس وسایل سمعی و بصری، استاد مدرس آقای شیخ زاده تقدیم حضور میگردد. 0828

شبکه های اجتماعی